Fusie Ondernemerskringen Krimpenerwaard

Samen sterker èn professioneler!

Binnen de ondernemerskringen uit de Krimpenerwaard is het afgelopen jaar gekeken naar verschillende samenwerkingsvormen. Voor het versterken van het ondernemersklimaat in de Krimpenerwaard is het noodzakelijk dat de slagkracht van de kringen toeneemt.  Daar is uit naar voren gekomen dat een fusie de beste optie is. Daarnaast wordt er onder het bestuur per kern een zgn. kerncommissie opgericht die besluiten over het geoormerkte vermogen van de plaatselijke verenigingen kan nemen. Door die commissies wordt het geld lokaal besteed. (De kerncommissie heeft een eigen voorzitter, secretaris en penningmeester). De lokale netwerkfunctie van nu blijft zo behouden, wat belangrijk is voor de leden. Op kringniveau zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd, waar alle leden van de nieuwe ondernemerskring voor worden uitgenodigd. 

Op dit moment wordt het bovengenoemde initiatief door de vier kringen Bergambacht, Schoonhoven, Vlist en Nederlek ondersteund en binnen die kringen worden nu de nodige maatregelen genomen om de fusie te bewerkstelligen. Binnen Ouderkerk wordt op dit moment nagedacht over een te volgen pad. Vooralsnog zal de fusie daarom gaan over de 4 ondernemerskringen Bergambacht, Schoonhoven, Vlist en Nederlek. Binnen de ondernemerskring die ontstaat zal wel rekening gehouden worden met ruimte voor bedrijven uit de kern Ouderkerk. Ook zal de kern Ouderkerk net als de andere kernen vast een plaats krijgen binnen de kring. Afhankelijk van besluitvorming binnen de ondernemerskring Ouderkerk zal deze dan in een later stadium evt. eenvoudig kunnen aansluiten bij de nieuwe kring.

In het eerste kwartaal 2019 vinden de fusievergaderingen plaats, waarbij het fusievoorstel beoordeeld wordt. Per ondernemerskring wordt er dan gestemd. Uiteraard wordt iedereen hiervan op de hoogte gesteld.
De besturen van alle verenigingen roepen de leden op om te komen en iedereen die je kent te mobiliseren. Het is fijn als er bij zo’n besluit zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.
De intentie is dat in het bestuur van de nieuwe fusievereniging alle kernen vertegenwoordigd zijn. (vijf leden uit de vijf kernen), dit o.a. om zo de borging van wat in de kernen leeft, te regelen.

Doel van de fusie is het verkrijgen van een daadkrachtig overkoepelend bestuur die een volwaardige gespreks- en sparringpartner kan zijn voor de gemeente, provincie en andere overheden en groeperingen. Voorop staat een professionaliseringsslag. Dat wil het nieuwe bestuur bereiken met een betaalde kracht binnen de nieuwe kring die de belangen van de ondernemers in de waard kan behartigen. Het idee is dat er een betaalde secretaris (zonder bestuurlijk stemrecht) komt die de vereniging meer structureel kan vertegenwoordigen. Dat zit nu niet in de financieringsmogelijkheden van de huidige verenigingen. Het nieuwe bestuur zet zich er voor in om in de toekomst met een hoger budget te kunnen gaan werken, zonder dat dit tot een onaanvaardbare contributieverhoging bij de leden zal leiden. 

Het contributie bedrag wordt vooralsnog door het nieuwe bestuur vastgesteld op € 225 per jaar, een gemiddelde van de bedragen die de leden van de bestaande verenigingen nu betalen.